แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2020
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านนาตาล หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2020
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร (สายรอบลำห้วยนาตาลตอนล่าง) บ้านนาตาล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2020
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร (สายรอบลำห้วยนาตาลตอนล่าง) บ้านนาตาล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2020
ซื้อกล้องถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2020
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2563 31/01/2020
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2020
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2020
เครื่องปริ้นเตอร์ กองช่าง 22/01/2020
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2020
ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2020
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2020
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2020
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2020
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2020
ซื้อวัสดุประปา หมู่4 (ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2020
จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2020
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2020
ซื้อของรางวัล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2020
จ้างพนักงานดับเพลิง อบต.นาตาล ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่