แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองปลิง) บ้านนาตาล หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2019
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก,ยางใน,ตรวจเช็คระบบไฟพร้อมซ่อมแซม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2019
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบึงน้อย) บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2019
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบึงน้อย) บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2019
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2019
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางไปบ้านน้ำพุงสามัคคี) บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2019
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2019
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองมันปลา) บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2019
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2019
ซื้อวัสดุเชื้อเพลงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2019
จ้างเปลี่ยนแม่กุญแจสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2019
จ้างโครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน ตุลาคม -ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2019
จ้างโครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2019
จ้างโครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2019
จ้างโครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2019
จ้างโครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2019
จ้างโครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่