แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน ตุลาคม -ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2019
ซื้อวารสารสิ่งพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2019
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2019
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2019
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2019
จ้างโครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2019
จ้างโครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2019
จ้างโครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2019
จ้างโครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2019
จ้างโครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2019
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2018
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2018
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2018
ซื้อครุภัณฑ์ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2018
ซื้อครุภัณฑ์ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านอ่างคำ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2018
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2018
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2018
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2018
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารโครงการ Bike อุ่นไอรัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2018
ซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านม่วงคำ หม่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2018
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่