แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2018
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2018
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2018
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2018
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอ่างคำ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2018
จ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่น้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2018
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2018
ซื้ออาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นมปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2018
ซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียน นมปิดเทอม ภาคเรียนที่1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2018
ซื้อวารสารสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์) 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2018
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2018
ซื้อค่าวัสดุเชื้อเพลงและหล่อลื่น โครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน เดือน ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2018
จ้างระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.นาตาล ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2018
ซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2018
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2018
ซื้อวัสดุโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคต่างๆในสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2018
ซื้อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2018
ซื้อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2018
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2018
ซื้อจอรับภาพโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2018
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่