แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อครุภัณฑ์ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2018
ซื้อครุภัณฑ์ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านอ่างคำ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2018
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2018
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2018
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2018
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารโครงการ Bike อุ่นไอรัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2018
ซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านม่วงคำ หม่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2018
ซื้อค่าครุภัณฑ์ประปา หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2018
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2018
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2018
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2018
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2018
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2018
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอ่างคำ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2018
จ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่น้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2018
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2018
ซื้ออาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นมปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2018
ซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียน นมปิดเทอม ภาคเรียนที่1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2018
ซื้อวารสารสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์) 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2018
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2018
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่