แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อเลื่อยวงเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2018
ซื้อเลื่อยวงเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2018
ซื้อเครื่องเจีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2018
ซื้อค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถกู้ชีพ อบต.นาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2018
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/07/2018
จ้างโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2018
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2018
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมทั้งอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2018
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจอเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2018
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2018
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2018
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2018
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2018
จ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2018
จ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านนาตาล (ถนนใหม่) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2018
จ้างหน่วยแพทย์ฉุกเฉินภายในตำบลนาตาล ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2018
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2018
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา 1 กรกฎาคม 2561 - 30 กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2018
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 กรกฎาคม 2561 - 30 กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2018
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2018
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่