แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมทั้งอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2018
ซื้อโต๊ะประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2018
ซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2018
ซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2018
ซื้อโต๊ะประชุม 12 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2018
ซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2018
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอ่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2018
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2018
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2018
จ้างก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2018
จ้างวางท่อระบายน้ำ บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2018
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2018
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ภายในหมู่บ้าน บ้านอ่างคำ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2018
จ้างโครงการหน่วยแพทย์ฉุกเฉินภายในตำบลนาตาล ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2018
ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2018
ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2018
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2018
จ้างวางท่อระบายน้ำถนนดิน บ้านนาตาล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2018
จ้างวางท่อระบายน้ำ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2018
จ้างขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ บ้านม่วงคำ (ห้วยนาใน) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2018
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่