แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อเครื่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2022
ซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน 2 ชั้น (ชั้นบนบานกระจก/ชั้นล่างบานทึบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2022
ซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน ๒ ชั้น (ชั้นบนบานกระจก /ชั้นล่างบานทึบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2022
เหมาติดตั้งฝ้าเพดาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๔ 14/09/2022
จ้างขบวนแห่ ตามโครงการประเพณีไหลเรือไฟ ไหว้สาพญาเต่างอย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2022
จ้างจ้างเหมารถเครื่องเสียง,รถลาก สำหรับโครงการประเพณีไหลเรือไฟ ไหว้สาพญาเต่างอย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2022
ซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2022
ซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2022
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/08/2022
จ้างเจาะบ่อสำรองประปาหมู่บ้าน บ้านอ่างคำ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2022
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านนายเซ็ง) บ้านอ่างคำ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2022
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านนายเซ็ง) บ้านอ่างคำ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2022
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2022
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2022
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านนายเซ็ง) บ้านอ่างคำ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/04/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าป่าช้า บ้านคำข่า หมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2022
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริมห้วย (สายลำห้วยท้ายบ้าน - ขัวไม้ยาง) บ้านนาตาล หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2022
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่