แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กบ-5224 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2018
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน มีนาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2018
จ้างดำเนินการระบบการแพทย์ฉุกเฉินบริการประชาชนตำบลนาตาล เดือน กุมภาพันธ์ 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2018
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2018
จ้างโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2018
ซื้อวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2018
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2018
ซื้อชื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2018
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ กองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2018
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด อบต.นาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2018
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่