แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนางวิภาวี) บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2021
จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการเจาะบ่อสำรองพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2021
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม่วงคำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2021
ซื้อวัสดุประปา บ้านโคกสะอาก หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการให้ความช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2021
จ้างเหมาบริการ กองคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2021
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2021
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2021
จ้างค่าจ้างเหมาบริการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2020
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2020
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2020
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2020
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กธ-8106 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2020
จ้างต่อเติมอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2020
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2020
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่