แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2021
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2021
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2021
จ้างค่าจ้างเหมาบริการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2020
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2020
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2020
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2020
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กธ-8106 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2020
จ้างต่อเติมอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2020
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2020
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2020
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2020
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2020
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2020
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2020
จ้างเหมาบริการขนส่งมวลชนในการรับ-ส่งเสด็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2020
จ้างเหมาบริการ โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหาษัตริย์วันค้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่