แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2020
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2020
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2020
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2020
จ้างเหมาบริการขนส่งมวลชนในการรับ-ส่งเสด็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2020
จ้างเหมาบริการ โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหาษัตริย์วันค้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2020
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารเย็นและอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการรับ-ส่งเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2020
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/10/2020
จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2020
จ้างพนักงานดับเพลิง อบต.นาตาล ประจำปีงบประมาณ 2564 ( เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2020
จ้างพนักงานดับเพลิง อบต.นาตาล ประจำปีงบประมาณ 2564 ( ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2020
จ้างพนักงานดับเพลิง อบต.นาตาล ประจำปีงบประมาณ 2564 ( ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2020
จ้างพนักงานดับเพลิง อบต.นาตาล ประจำปีงบประมาณ 2564 ( ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2020
จ้างพนักงานดับเพลิง อบต.นาตาล ประจำปีงบประมาณ 2564 ( ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2020
จ้างพนักงานดับเพลิง อบต.นาตาล ประจำปีงบประมาณ 2564 ( ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2020
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2020
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2020
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่