แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/10/2020
จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2020
จ้างพนักงานดับเพลิง อบต.นาตาล ประจำปีงบประมาณ 2564 ( เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2020
จ้างพนักงานดับเพลิง อบต.นาตาล ประจำปีงบประมาณ 2564 ( ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2020
จ้างพนักงานดับเพลิง อบต.นาตาล ประจำปีงบประมาณ 2564 ( ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2020
จ้างพนักงานดับเพลิง อบต.นาตาล ประจำปีงบประมาณ 2564 ( ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2020
จ้างพนักงานดับเพลิง อบต.นาตาล ประจำปีงบประมาณ 2564 ( ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2020
จ้างพนักงานดับเพลิง อบต.นาตาล ประจำปีงบประมาณ 2564 ( ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2020
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2020
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2020
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2020
ซื้อวารสารสิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2020
ซื้อระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ ๑๒๑-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านนาตาล หมู่ที่ ๓ ตำบลนาตาล องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2020
จ้างปรับปรุงห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2020
ซื้อชุดรับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2020
ซื้อก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทยของสำนักงบประมาณ POG ระบบขนาดใหญ่ Size L บ้านนาตาล หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่