แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อชุดรับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2020
ซื้อก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทยของสำนักงบประมาณ POG ระบบขนาดใหญ่ Size L บ้านนาตาล หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2020
ซื้อม่านปรับแสง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2020
ซื้อม่านปรับแสง กองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2020
ซื้อม่านปรับแสง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีภายในตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2020
ซื้อพัดลมแบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2020
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2020
ซื้อตู้เก็บเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2020
จ้างปรับปรุงร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2020
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่