แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 01/10/2020
ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ ๑๒๑-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านนาตาล หมู่ที่ ๓ ตำบลนาตาล องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 28/09/2020
ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทยของสำนักงบประมาณ POG ระบบขนาดใหญ่ Size L บ้านนาตาล หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 21/09/2020
ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทยของสำนักงบประมาณ POG ระบบขนาดใหญ่ Size L บ้านนาตาล หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาล องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 10/09/2020
ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรสายห้วยวังถ้ำ บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 1 03/03/2020
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัดป่าอุดมพัฒนา) บ้านอ่างคำ หมู่ที่ 7 02/10/2019
รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) 07/11/2018
รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) 05/11/2018
รถยนต์ส่วนกลาง(รถบรรทุกดีเซล) 05/11/2018
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรหมู่ 7 บ้านอ่างคำ 02/03/2018
โครงการวางท่อระบายน้ำลำห้วยกุดม่วง บ้านคำข่า หมู่ 2 02/03/2018
โครงการก่อสร้้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงคำ หมู่ 4 02/03/2018
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอ่างคำ หมู่ 7 02/03/2018
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอ่าง 02/03/2018
รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) 02/03/2018
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรสายห้วยวังถ้ำ บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัดป่าอุดมพัฒนา) บ้านอ่างคำ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคำข่า-บึงน้อย) พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านคำข่า หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/11/2019
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/11/2018
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/11/2018
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรสายห้วยวังถ้ำ บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัดป่าอุดมพัฒนา) บ้านอ่างคำ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคำข่า-บึงน้อย) พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านคำข่า หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/11/2019
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/11/2018
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/09/2018
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อไฟหมุนฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2021
ซื้อตู้เก็บเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2021
ซื้อโต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2021
ซื้อโต๊ะทำงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2021
ซื้อโต๊ะทำงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2021
ซื้อโต๊ะทำงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2021
ซื้อตู้เก็บเอกสาร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2021
ซื้อตู้เก็บเอกสาร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2021
ซื้อโต๊ะทำงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2021
จ้างเหมาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2021
จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2021
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2021
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2021
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนางวิภาวี) บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2021
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบึงน้อย) บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2021
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนางวิภาวี) บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2021
จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการเจาะบ่อสำรองพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2021
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อโต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2021
ซื้อวัสดุโครงการศูนย์ดูแลในชุมชน (Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2021
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2021
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนางวิภาวี) บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2021
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยุ่อาศัยสำหรับผู้อายุ นายลา ศรีทิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2021
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2021
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2020
ซื้อม่านปรับแสง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (น้ำมัน) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2020
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2020
จ้างพนักงานดับเพลิง อบต.นาตาล ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2020
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่