แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ 25/04/2022
รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 01/10/2020
ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ ๑๒๑-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านนาตาล หมู่ที่ ๓ ตำบลนาตาล องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 28/09/2020
ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทยของสำนักงบประมาณ POG ระบบขนาดใหญ่ Size L บ้านนาตาล หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 21/09/2020
ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทยของสำนักงบประมาณ POG ระบบขนาดใหญ่ Size L บ้านนาตาล หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาล องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 10/09/2020
ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรสายห้วยวังถ้ำ บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 1 03/03/2020
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัดป่าอุดมพัฒนา) บ้านอ่างคำ หมู่ที่ 7 02/10/2019
รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) 07/11/2018
รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) 05/11/2018
รถยนต์ส่วนกลาง(รถบรรทุกดีเซล) 05/11/2018
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรหมู่ 7 บ้านอ่างคำ 02/03/2018
โครงการวางท่อระบายน้ำลำห้วยกุดม่วง บ้านคำข่า หมู่ 2 02/03/2018
โครงการก่อสร้้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงคำ หมู่ 4 02/03/2018
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอ่างคำ หมู่ 7 02/03/2018
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอ่าง 02/03/2018
รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) 02/03/2018
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/05/2022
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/03/2022
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรสายห้วยวังถ้ำ บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัดป่าอุดมพัฒนา) บ้านอ่างคำ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคำข่า-บึงน้อย) พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านคำข่า หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/11/2019
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/11/2018
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/05/2022
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/03/2022
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรสายห้วยวังถ้ำ บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัดป่าอุดมพัฒนา) บ้านอ่างคำ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคำข่า-บึงน้อย) พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านคำข่า หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/11/2019
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/11/2018
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/09/2018
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านนายเซ็ง) บ้านอ่างคำ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2022
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านนายเซ็ง) บ้านอ่างคำ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2022
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2022
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2022
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านนายเซ็ง) บ้านอ่างคำ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/04/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าป่าช้า บ้านคำข่า หมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2022
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริมห้วย (สายลำห้วยท้ายบ้าน - ขัวไม้ยาง) บ้านนาตาล หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2022
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าป่าช้า บ้านคำข่า หมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2022
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริมห้วย (สายลำห้วยท้ายบ้าน - ขัวไม้ยาง) บ้านนาตาล หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2022
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าป่าช้า บ้านคำข่า หมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2022
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริมห้วย (สายลำห้วยท้ายบ้าน - ขัวไม้ยาง) บ้านนาตาล หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าป่าช้า บ้านคำข่า หมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2022
จ้างบุคคลฯ (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2022
จ้างบุคคลฯ ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2022
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคต่างๆในสัตว์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคต่างๆ ในสัตว์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2022
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคต่างๆในสัตว์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำห้วยนาตาลท้ายหมู่บ้าน บ้านนาตาล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่