แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรสายห้วยวังถ้ำ บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 1 03/03/2020
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัดป่าอุดมพัฒนา) บ้านอ่างคำ หมู่ที่ 7 02/10/2019
รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) 07/11/2018
รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) 05/11/2018
รถยนต์ส่วนกลาง(รถบรรทุกดีเซล) 05/11/2018
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรหมู่ 7 บ้านอ่างคำ 02/03/2018
โครงการวางท่อระบายน้ำลำห้วยกุดม่วง บ้านคำข่า หมู่ 2 02/03/2018
โครงการก่อสร้้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงคำ หมู่ 4 02/03/2018
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอ่างคำ หมู่ 7 02/03/2018
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอ่าง 02/03/2018
รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) 02/03/2018
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรสายห้วยวังถ้ำ บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัดป่าอุดมพัฒนา) บ้านอ่างคำ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคำข่า-บึงน้อย) พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านคำข่า หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/11/2019
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/11/2018
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/11/2018
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรสายห้วยวังถ้ำ บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัดป่าอุดมพัฒนา) บ้านอ่างคำ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคำข่า-บึงน้อย) พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านคำข่า หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/11/2019
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/11/2018
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/09/2018
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรสายห้วยวังถ้ำ บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัดป่าอุดมพัฒนา) บ้านอ่างคำ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/06/2020
จ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2020
จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอ่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2020
จ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์ อบต.นาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2020
ซื้อวัสดุโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2020
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ 8106 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2020
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านอ่างคำ หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2020
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านอ่างคำ หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2020
ซื้อกล้องวัดระดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการป้องกันและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผุ้ประสบภัยหรือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการป้องกันและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผุ้ประสบภัยหรือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2020
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2020
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ (ทุ่งฮูก) บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2020
จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร (สายหนองปู่ตา) บ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2020
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการป้องกันและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผุ้ประสบภัยหรือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2020
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2020
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านอ่างคำ หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2020
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2020
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านนาอ่าง ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 24/03/2020
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2020
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร (สายรอบลำห้วยนาตาลตอนล่าง) บ้านนาตาล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2020
ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2020
จ้างพนักงานดับเพลิง อบต.นาตาล ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2020
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบึงน้อย) บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2019
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ กองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/10/2019
จ้างโครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/10/2019
จ้างโครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/10/2019
จ้างโครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/10/2019
จ้างโครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/10/2019
จ้างโครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน ตุลาคม -ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/10/2019
จ้างโครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/10/2019
ซื้อค่าครุภัณฑ์ประปา หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2018
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2018
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่