แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาตาล องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 27/05/2024
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองจันทร์เพ็ญเชื่อมสะพานข้ามลำนำ้พุง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๕ 11/10/2022
รถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) 05/10/2022
รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ 25/04/2022
รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 01/10/2020
ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ ๑๒๑-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านนาตาล หมู่ที่ ๓ ตำบลนาตาล องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 28/09/2020
ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทยของสำนักงบประมาณ POG ระบบขนาดใหญ่ Size L บ้านนาตาล หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 21/09/2020
ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทยของสำนักงบประมาณ POG ระบบขนาดใหญ่ Size L บ้านนาตาล หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาล องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 10/09/2020
ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรสายห้วยวังถ้ำ บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 1 03/03/2020
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัดป่าอุดมพัฒนา) บ้านอ่างคำ หมู่ที่ 7 02/10/2019
รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) 07/11/2018
รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) 05/11/2018
รถยนต์ส่วนกลาง(รถบรรทุกดีเซล) 05/11/2018
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรหมู่ 7 บ้านอ่างคำ 02/03/2018
โครงการวางท่อระบายน้ำลำห้วยกุดม่วง บ้านคำข่า หมู่ 2 02/03/2018
โครงการก่อสร้้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงคำ หมู่ 4 02/03/2018
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอ่างคำ หมู่ 7 02/03/2018
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอ่าง 02/03/2018
รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) 02/03/2018
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/04/2024
จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาปิด (สายสี่แยกบ้าน น.ส.ฐิติพร - บ้านนางปาง) บ้านนาอ่าง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายหนองลุมพุก) บ้านนาตาล หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้าแยก - วัดสีดานาอ่าง) บ้านอ่างคำ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2023
จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านนางบัวเลียน) บ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2023
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง (สายดอนกกผึ้ง) บ้านนาอ่าง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้าแยก - วัดสีดานาอ่าง) บ้านอ่างคำ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองมันปลา) บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ช่วงปิดภาคเรียน สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2023
จ้างเจาะบ่อสำรองประปาหมู่บ้าน บ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2023
จ้างก่อสร้างฝายลำห้วยกุดม่วง บ้านคำข่า หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้าแยก - วัดสีดานาอ่าง) บ้านอ่างคำ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายขัวไม้ยาง) บ้านนาตาล หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2023
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและสู่พื้นที่การเกษตร (สายป่าช้าหนองเชียงคำ) บ้านนาตาล หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2023
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายลำห้วยนาตาลตอนล่าง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองจันทร์เพ็ญเชื่อมสะพานข้ามลำนำ้พุง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไปใบเสมา บ้านนาตาล หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าป่าช้า บ้านคำข่า หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/01/2023
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/07/2022
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/05/2022
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองจันทร์เพ็ญเชื่อมสะพานข้ามลำนำ้พุง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไปใบเสมา บ้านนาตาล หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าป่าช้า บ้านคำข่า หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/01/2023
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/07/2022
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/05/2022
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/03/2022
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรสายห้วยวังถ้ำ บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัดป่าอุดมพัฒนา) บ้านอ่างคำ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคำข่า-บึงน้อย) พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านคำข่า หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/11/2019
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/11/2018
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/09/2018
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/05/2024
จ้างก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรพร้อมลงลูกรัง (สายหอปู่ตา - คลองส่งน้ำ) บ้านอ่างคำ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2024
จ้างก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรพร้อมลงลูกรัง (สายปู่ตาไปคำมะหลุ่ม) บ้านนาอ่าง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2024
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงลูกรัง (สายเหมืองหินคัน) บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2024
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
จ้างเหมาบริการ เพื่อช่วยปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัดป่าอุดมพัฒนา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) บ้านอ่างคำ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
จ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร (สายหลังวัดป่าอุดมพัฒนา) บ้านอ่างคำ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองจันทร์เพ็ญ - หนองบัว บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
จ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร (สายหลังวัดป่าอุดมพัฒนา) บ้านอ่างคำ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้าแยก - วัดสีดานาอ่าง) บ้านอ่างคำ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (สายบ้านนางบัวเลียน) บ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้าแยก - วัดสีดานาอ่าง) บ้านอ่างคำ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองจันทร์เพ็ญเชื่อมสะพานข้ามลำนำ้พุง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไปใบเสมา บ้านนาตาล หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าป่าช้า บ้านคำข่า หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/02/2023
จ้างเหมาบริการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2023
จ้างเหมาบริการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่