แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อโต๊ะทำงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2021
ซื้อโต๊ะทำงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2021
ซื้อโต๊ะทำงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2021
ซื้อตู้เก็บเอกสาร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2021
ซื้อตู้เก็บเอกสาร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2021
ซื้อโต๊ะทำงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2021
จ้างเหมาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2021
จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2021
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2021
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2021
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนางวิภาวี) บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2021
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบึงน้อย) บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2021
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนางวิภาวี) บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2021
จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการเจาะบ่อสำรองพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2021
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม่วงคำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2021
ซื้อวัสดุประปา บ้านโคกสะอาก หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการให้ความช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2021
จ้างเหมาบริการ กองคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่