แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าป่าช้า บ้านคำข่า หมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2022
จ้างบุคคลฯ (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2022
จ้างบุคคลฯ ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2022
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคต่างๆในสัตว์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคต่างๆ ในสัตว์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2022
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคต่างๆในสัตว์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำห้วยนาตาลท้ายหมู่บ้าน บ้านนาตาล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำห้วยนาตาล บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2022
ซื้อไฟหมุนฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2021
ซื้อตู้เก็บเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2021
ซื้อโต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2021
ซื้อโต๊ะทำงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2021
ซื้อโต๊ะทำงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2021
ซื้อโต๊ะทำงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2021
ซื้อตู้เก็บเอกสาร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2021
ซื้อตู้เก็บเอกสาร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2021
ซื้อโต๊ะทำงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2021
จ้างเหมาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่