แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านอ่างคำ หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2020
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านอ่างคำ หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2020
ซื้อกล้องวัดระดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการป้องกันและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผุ้ประสบภัยหรือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการป้องกันและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผุ้ประสบภัยหรือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2020
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2020
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ (ทุ่งฮูก) บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2020
จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร (สายหนองปู่ตา) บ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2020
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/04/2020
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/04/2020
ซื้อเทอร์โมสแกน (เครื่องวัดไข้ชนิดมือถือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2020
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ขวดหัวปั๊ม,ถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2020
ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2020
ซื้อเวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ โครงการสร้างพื้นปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2020
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2020
จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร (สายหนองบัว) บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่