แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านนาตาล (ถนนดินเลียบลำห้วยหนองแผก) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2018
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านนาตาล (ถนนดินเลียบลำห้วยนาตาลตอนบน) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2018
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านโคกสะอาด (ถนนดินเลียบลำห้วยนาตาลตอนล่าง) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2018
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านคำข่า (ถนนเลียบลำห้วยนาใน) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2018
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านคำข่า (ถนนดินเลียบลำห้วยนาตาลตอนล่าง) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2018
จ้างซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ บ้านนาตาล (ลำห้วยถ้ำพระน้อย) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2018
ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2018
ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2018
จ้างจ้างเหมาบริการแม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2018
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.นาตาล ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2018
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2018
ซื้อจัดซื้อวารสารสิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2018
จ้างโครงการหน่วยแพทย์ฉุกเฉินภายในตำบลนาตาล ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2018
ซื้อการแข่งขันกีฬาตำบลต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2018
ซื้อค่าวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2018
ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2018
จ้างโครงการรับ-ส่งเสด็จฯ เพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงณ บดินทรเทพวรางกรู ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2018
ซื้อโครงการรับ-ส่งเสด็จฯ เพื่อรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2018
ซื้อโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2018
จ้างโครงการ รับ-ส่ง เสด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกรู ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2018
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่