แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2018
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2018
จ้างก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2018
จ้างวางท่อระบายน้ำ บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2018
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2018
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ภายในหมู่บ้าน บ้านอ่างคำ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2018
จ้างโครงการหน่วยแพทย์ฉุกเฉินภายในตำบลนาตาล ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2018
ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2018
ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2018
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2018
จ้างวางท่อระบายน้ำถนนดิน บ้านนาตาล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2018
จ้างวางท่อระบายน้ำ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2018
จ้างขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ บ้านม่วงคำ (ห้วยนาใน) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2018
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านนาตาล (ถนนดินเลียบลำห้วยหนองแผก) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2018
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านนาตาล (ถนนดินเลียบลำห้วยนาตาลตอนบน) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2018
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านโคกสะอาด (ถนนดินเลียบลำห้วยนาตาลตอนล่าง) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2018
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านคำข่า (ถนนเลียบลำห้วยนาใน) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2018
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านคำข่า (ถนนดินเลียบลำห้วยนาตาลตอนล่าง) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2018
จ้างซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ บ้านนาตาล (ลำห้วยถ้ำพระน้อย) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2018
ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2018
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่