แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างปรับปรุงร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2020
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2020
จ้างซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2020
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/07/2020
จ้างประกอบอาหารและอาหารว่าง โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2020
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2020
ซื้อพัดลมโคจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2020
ซื้อพัดลมแบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2020
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2020
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรสายห้วยวังถ้ำ บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัดป่าอุดมพัฒนา) บ้านอ่างคำ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/06/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่