แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/07/2020
จ้างประกอบอาหารและอาหารว่าง โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2020
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2020
ซื้อพัดลมโคจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2020
ซื้อพัดลมแบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2020
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2020
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรสายห้วยวังถ้ำ บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัดป่าอุดมพัฒนา) บ้านอ่างคำ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/06/2020
จ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2020
จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอ่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2020
จ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์ อบต.นาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2020
ซื้อวัสดุโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2020
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ 8106 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2020
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านอ่างคำ หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2020
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านอ่างคำ หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่