แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อของรางวัล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2020
จ้างพนักงานดับเพลิง อบต.นาตาล ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2019
จ้างพนักงานดับเพลิง อบต.นาตาล ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2019
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2019
ซื้อค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2019
จ้างพนักงานดับเพลิง อบต.นาตาล ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2019
จ้างพนักงานดับเพลิง อบต.นาตาล ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2019
จ้างพนักงานดับเพลิง อบต.นาตาล ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2019
จ้างพนักงานดับเพลิง อบต.นาตาล ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2019
จ้างพนักงานดับเพลิง อบต.นาตาล ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2019
ซื้อวัสดุประปาบ้านม่วงคำ หมู่ 4 (ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2019
จ้างปรับปรุงซ่อมแซ่มถนนผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2019
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคำข่า-บึงน้อย) พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านคำข่า หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/12/2019
ซื้อตู้เก็บเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องโทรสาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2019
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2019
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่