แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน 81-4794 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2018
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงรถยนต์กู้ชีพ กู้ชีพ กูภัย ทะเบียน บท 63911 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2018
จ้างโครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.นาตาล ประจำเดือน กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2018
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านคำข่า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2018
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/08/2018
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/08/2018
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมทั้งอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการสานพลังชุมชน ลด ละ เลิกบุหรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2018
ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่หลุ่มสตรีภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2018
จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการสานพลังชุมชน ลด ละ เลิกบุหรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2018
จ้างระบบการแพทย์ฉุกเฉินภายในเขต อบต. นาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2018
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อบต.นาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2018
ซื้อเลื่อยวงเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2018
ซื้อเลื่อยวงเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2018
ซื้อเครื่องเจีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2018
ซื้อค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถกู้ชีพ อบต.นาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2018
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/07/2018
จ้างโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2018
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2018
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมทั้งอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2018
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจอเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2018
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่