แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่น้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2018
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2018
ซื้ออาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นมปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2018
ซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียน นมปิดเทอม ภาคเรียนที่1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2018
ซื้อวารสารสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์) 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2018
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2018
ซื้อค่าวัสดุเชื้อเพลงและหล่อลื่น โครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน เดือน ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2018
จ้างระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.นาตาล ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2018
ซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2018
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2018
ซื้อวัสดุโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคต่างๆในสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2018
ซื้อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2018
ซื้อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2018
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2018
ซื้อจอรับภาพโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2018
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน 81-4794 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2018
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงรถยนต์กู้ชีพ กู้ชีพ กูภัย ทะเบียน บท 63911 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2018
จ้างโครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.นาตาล ประจำเดือน กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2018
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านคำข่า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2018
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/08/2018
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่